Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο
(Ερευνητικό Πρόγραμμα) /
Hellenic Studies on the Net

(Research Project)
Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη / Central & Northern Europe

Αυστρία / Austria
 1. Austrian Academy of Sciences
  Commission for Byzantine Studies

  1010 Wien, Postgasse 7/1/3
  tel: 51581 DW 430,433,436
  http://www.oeaw.ac.at/byzanz/

 2. Universitaet Wien
  Institut fuer Byzantinistik und Neograezistik

  Postgasse 7/1/3 A-1010, Wien
  tel: (0043-1) 4277/41001, fax: (0043-1) 4277/9410
  http://www.univie.ac.at/byzneo
  http://www.univie.ac.at/byzneo/fachbib.htm/
Γερμανία / Germany
 1. Albert-Ludwigs Universitat Freiburg
  Classical Philology Seminar

  Department of Classical Philology
  Werthmannplatz 3, D-79085 Freiburg I.Br.
  Directors: Prof.Dr. Therese Fuhrer
  (http://www.altphil.uni-freiburg.de/dozenten/fuhrer.HTM)
  & Prof.Dr. Bernhard Zimmermann
  (http://www.altphil.uni-freiburg.de/dozenten/zimmermann.html)
  http://www.altphil.uni-freiburg.de/


 2. European Society for Modern Greek Studies
  e-mail: dimadis@komma.zedat.fu-berlin.de & ngoulandris@eens.org
  http://www.eens.org/start.asp

 3. Freie Universitat Berlin
  Byzantine and Modern Greek Seminar (Byzantinisch-Neugriechisches Seminar)

  Ehrenbergstr. 35, 14195 Berlin
  tel: +49 30 83852934, fax: +49 30 83852767
  e-mail: rvsh@zedat.fu-berlin.de
  http://www.fu-berlin.de/byzneogr/

 4. Freie Universitat Berlin
  Institute for Greek & Latin Languages & Literature
  (Institut fur Griechische und Lateinische Philologie WE2)

  Department of Philosophy & Humanities
  Ehrenbergstr. 35, 14195 Berlin
  tel: (030) 838 522 25 & 540 17, fax: (030) 838 527 67
  e-mail: klassphi@zedat.fu-berlin.de
  http://www.fu-berlin.de/en/einrichtungen/fachbereiche/phil-geist/institute/glph/index.html
  &
  http://web.fu-berlin.de/klassphi/

 5. Georg-August Universitat
  Byzantine and Modern Greek Philology (Byzantinische und Neugriechische Philologie)

  Seminar fur Klassiche Philologie
  Humboldtallee 19, D-37073 Goettingen
  tel: +49 551 39-4692, fax: +49 551 39-4682
  e-mail: asidera@uni-goettingen.de
  http://www.gwdg.de/~asidera/welcome-engl.html

 6. Graeca on the Internet
  http://www.gottwein.de/graeca/inhalt.php

 7. Greek Cultural Foundation
  Wittenbergplatz 3a, D-10789 Berlin
  tel: 030-2143386/-287, fax: 030-2143486/21475172
  e-mail: info@griechische-kultur.de
  http://www.griechische-kultur.de/

 8. Justus-Liebig Universitat Giessen
  Klass. Archaologie

  FB Geschichtswissenschaft
  Otto Behaghel Str. 1035394 Giessen
  http://www.uni-giessen.de/~gb1052

 9. Ludwig Maximilians Universitat Munchen
  Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschishte und Neograzistik

  Amalienstr. 52, 80799 Munchen
  tel: +49 89 21 80 - 2399, fax: +49 89 21 80 - 16520
  e-mail: Byzantinistik@lrz.uni-muenchen.de
  http://webinfo.campus.lmu.de/view_inst.cfm?in=108

 10. Philipps-Universitat Marburg
  Classical Philology (Greek & Latin)

  Wilhelm-Ropke-Strasse 6, Block D 35032 Marburg
  tel.:+49/(0)6421 / 28-2 47 74, fax: +49/(0)6421 / 28-2 47 15
  e-mail: dekan10@staff.uni-marburg.de
  http://www.uni-marburg.de/studium-en/dez3-en/facultiesinfo/fb10

 11. Ruhr Universitat Bochum
  Modern Greek & Byzantine Philology

  Universitatsstr.150, Geb. GB 5/58, D-44780 Bochum
  tel: (0234) 32-22633/-25732/-22446, fax: (0234) 32-14324
  e-mail: dekanat-philologie@ruhr-uni-bochum.de
  http://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de/

 12. Ruhr Universitat Bochum
  Seminar fur Klassische Philologie

  Neugriechische und Byzantinische Philologie
  Universitdtsstra?e 150, D-44801 Bochum
  tel: +49 (0)234 32-28709, fax: +49 (0)234 32-14287
  e-mail: klassphil@ruhr-uni-bochum.de
  http://www.ruhr-uni-bochum.de/klass-phil/

 13. Universitat Dusseldort
  Seminar fur Klassische Philologie

  Philosophische Fakultat
  Universitat str. 1, Geb. 23.21, Ebene 04, 40225 Dusseldorf
  tel. 00 49 - (0)2 11 / 81-1 29 90 (oder -1 32 63)
  f ax: 00 49 - (0)2 11 / 81 -11 780
  http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/klassphil/

 14. Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg
  Chair of Classical Philology (Greek)

  Faculty of Arts II
  Kochstrasse 4/1, 91054 Erlangen
  tel.: 09131/85 22812, fax: 09131/85 26480
  e-mail: ines.kindervater@as.phil.uni-erlangen.de
  http://www.griechisch.uni-erlangen.de/

 15. Universitat Hamburg
  Institute of Greek and Latin Philology

  Faculty of Humanities, Department of History & Philosophy
  http://www.phil-gesch.uni-hamburg.de/igrlat/latphil.html


 16. University of Hamburg
  Byzantinistik und Neugriechische Philologie

  Von-Melle-Park 6, 20146 Hamburg
  tel: 4123-4770
  http://www.uni-hamburg.de/Forber/aforber/e08/e08030/e08032/b08032.htm

 17. Universitat Heidelberg
  Seminar fur Klassische Philologie

  Marstallhof 2-4, 69117 Heidelberg
  tel: 06221/542265, fax: 06221/543381
  e-mail: gd2@ix.urz.uni-heidelberg.de
  http://www.klassische-philologie.uni-hd.de/

 18. Universitat Leipzig
  Abteilung fur Byzantinische und Neugriechische Philologie

  Philologische Facultat
  Institut fur Klassische Philologie
  04107 Leipzig, Beethovenstrasse 15, Haus 3, 3. Etage, Raume 303–305
  tel: 0341-9737710, fax: 0341–97 37 748
  e-mail: gbaumann@rz.uni-leipzig.de
  http://www.uni-leipzig.de/~neograez/

 19. Universitat Leipzig
  Institute for Classical Philology
  und Komparatistik
  Beethovenstrasse 15, 04107 Leipzig
  tel+fax: (03 41) 97 37 710
  e-mail: gbaumann@rz.uni-leipzig.de
  http://www.uni-leipzig.de/~klassik/

 20. University of Bonn
  Byzantine Studies

  Am Hof 1e, D-53113 Bonn
  tel: +49 (0)228 73-7339, fax: +49 (0)228 73-7748
  e-mail: byzantinistik@uni-bonn.de
  http://www.uni-bonn.de/www/Philologie/Byzantinistik.html

 21. University of Bonn
  Institut fur Griechische und Lateinische Philologie, Romanistik und Altamerikanistik

  Am Hof 1e, D-53113 Bonn
  tel: +49/(0)228 73-7339, fax: +49/(0)228 73-7748
  e-mail: griechisch.latein@uni-bonn.de
  http://www.uni-bonn.de/www/Philologie.html

 22. University of Cologne
  Abteilung Byzantinistik und Neugriechische Philologie

  Philosophische Fakultat
  Institut fur Altertumskunde
  Philosophikum, 4. Etage, Raum 428, D-50923 Koln
  tel: 0221-470-5671, fax: 0221-470-5937
  e-mail: claudia.schmitz@uni-koeln.de
  http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/byzneograez/


 23. University of Johannes Gutenberg at Mainz
  Byzantine Studies

  Fachbereich 07, Historisches Seminar, Abteilung V: Byzantinistik
  Jakob-Welder-Weg 18, D-55099 Mainz
  tel.: 06131 / 39 227 82 (Prinzing) oder
  & 06131 / 39 242 92 (Hoffmann)
  fax: 06131 / 39 260 43
  e-mail: Byzantinistik@uni-mainz.de
  http://www.uni-mainz.de/FB/Geschichte/hist5/

 24. University of Johannes Gutenberg at Mainz
  Modern Greek

  Seminar fur Klassische Philologie
  Jacob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), P Zi03-566 (alt: P Zi336)
  tel: (06131) 3922665, e-mail: dmueller@mail.uni-mainz.de
  http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-III/KlassPhil/ellinika.htm

 25. University of Muenster
  Seminar fur Byzantinistik

  Platz der Weizen Rose, 48151 Munster
  tel.: +49 (251) 83-25110, fax: +49 (251) 83-25119
  e-mail: byz@uni-muenster.de
  http://www.uni-muenster.de/Byzantinistik/


 26. University of Muenster
  Institut fur Klassische Philologie

  Domplatz 20-22, 48143 Munster
  tel.: +49 0251/ 83-2 45 50, fax: +49 (0)251/ 83-2 54 10
  e-mail: klass.phil@uni-muenster.de
  http://www.uni-muenster.de/KlassischePhilologie/

 27. University of Wuerzburg
  Byzantine Studies & Modern Greek Philology

  Institut fur klassische Philologie
  Residenzplatz 2, 97070 Wurzburg
  tel. 0931/31 2823
  http://www.zv.uni-wuerzburg.de/Studienberatung/byzant.htm
Δανία / Denmark
 1. Aarhus Universitet
  Klassisk Filologi

  Afdeling for Klassisk og Romansk, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur
  Jens Chr. Skous Vej 5, bygn, 1463 8000 Arhus C
  http://www.klassisk.au.dk/index.jsp

 2. University of Copenhagen
  Modern Greek Section

  Dptm East European Studies
  Snorresgade 17-19 2 DK-2300 Copenhagen S
  e-mail: hedeand@hum.ku.dk
  http://www.ellinika.bot.ku.dk/
Ουγγαρία / Hungary
 1. University of Szeged
  Department of Classics

  H-6722 Szeged, Egyetem u. 2. Hungary
  tel : (+36) 62-544313
  http://www.arts.u-szeged.hu/cla/English/index.htm

Πολωνία / Poland
 1. University of Jagiellonski
  Institute of Classical Philology
  Collegium Paderevianum (VI pietro), Al. Mickiewicza 9/11, 31-120 Krakow
  tel: (+48 12) 663-23-24, e-mail: ifklas@vela.filg.uj.edu.pl
  http://www.filg.uj.edu.pl/ifk/

Σουηδία / Sweden
 1. Goteborg University
  Dptm of Classical Studies / Modern Greek

  Division of Classical Philology
  Arkeologen (form.Hovratten, Olof Wijksg.6, Box 200, SE-405 30 Goteborg
  tel: 031-773-1980, fax: 031-773-5199
  e-mail: Michael.Pettersson@class.gu.se
  http://www.hum.gu.se/~klawww

WebMaster: Despoina Valatsou
dvalatsou@yahoo.com