Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο
(Ερευνητικό Πρόγραμμα) /
Hellenic Studies on the Net

(Research Project)
Δυτική Ευρώπη / Western Europe
Αγγλία / United Kingdom (UK)
 1. Cambridge University / Clare College
  Classics

  http://www.clare.cam.ac.uk/admissions/subjects/classics.html

 2. Cambridge University / Newnham College
  Classics
  (undergraduate)
  Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DF
  tel: 01223 335700 (College Switchboard)
  http://www.newn.cam.ac.uk/admissions/course_info.shtml#classics

 3. Cambridge University
  Modern Greek
  Faculty of Modern & Medieval Languages
  Department of Other Languages (Modern Greek Section)
  Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DA
  tel: +44 (0)1223 335038, fax: +44 (0)1223 335062
  e-mail: moderngreek@mml.cam.ac.uk
  http://www.mml.cam.ac.uk/other/

 4. Cambridge University
  Faculty of Classics
  Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DA
  tel: (0)1223 335151 or 335960, fax.: (0)1223 335409
  e-mail: ajm92@cam.ac.uk
  http://www.classics.cam.ac.uk/

 5. King's College London
  Department of Byzantine & Modern Greek Studies

  Strand, London WC2R 2LS
  tel: +44 207 848 2343/2537/2299, fax: +44 207 848 2545
  e-mail: bmgs@kcl.ac.uk
  http://www.kcl.ac.uk/schools/humanities/bmgs

 6. King's College London
  Center for Hellenic Studies
  Department of Classics
  Strand, London WC2R 2LS
  tel +44 (0)20 7848 2299, fax +44 (0)20 7848 2545
  e-mail: chs@kcl.ac.uk
  http://www.kcl.ac.uk/schools/humanities/hrc/chs/

 7. London School of Economics and Political Science
  Hellenic Observatory / European Institute
  Houghton Street, London WC2A 2AE
  tel: +44 (0)20 7955 6066, fax: +44 (0)20 7955 6497
  e-mail: Hellenicobservatory@lse.ac.uk
  http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/Default.htm

 8. London School of Economics and Political Science
  Venizelos Chair in Contemporary Greek Studies
  Houghton Street, London WC2A 2AE
  http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/introduction.htm

 9. London School of Economics and Political Science
  Synthesis: A Journal of Modern Greek Politics & Economics
  Houghton Street, London WC2A 2AE
  tel: +44 (0)20 7955 6066, fax: +44 (0)20 7955 6497
  e-mail: synthesis@lse.ac.uk
  http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/synthesis/Default.htm

 10. Oxford University / Exeter College
  Classics

  Oxford OX1 3DP
  tel: 01865 279600, fax: 01865 279630
  e-mail: gregory.hutchinson@exeter.ox.ac.uk
  http://www.exeter.ox.ac.uk/admissions/undergrad/subjects/classics


 11. Oxford University
  Classics

  Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies
  66 St Giles, Oxford OX1 3LU
  http://www.classics.ox.ac.uk/

 12. Oxford University
  Medieval & Modern Greek
  Faculty of Medieval & Modern Languages
  41 & 47 Wellington Square, Oxford OX1 2JF
  tel: +44 1865 270750, fax: +44 1865 270757
  e-mail: enquiries@mod-langs.ox.ac.uk
  http://www.mod-langs.ox.ac.uk/greek/


 13. The Mary Ward Centre
  42 Queen Sq., London WC1N 3AQ
  tel: 020 7269 6000, fax: 020 7269 6001
  e-mail: info@marywardcentre.ac.uk
  http://www.marywardcentre.ac.uk

 14. University of Birmingham
  Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies

  Institute of Archaeology and Antiquity
  Birmingham B15 2TT
  e-mail: Hofflena@hotmail.com & Papargyris@hotmail.com
  http://www.iaa.bham.ac.uk/bomg/index.htm


 15. University of Birmingham
  Classics & Ancient History

  Institute of Archaeology and Antiquity
  Birmingham B15 2TT
  http://www.iaa.bham.ac.uk/classics/index.htm


 16. University of Edinburgh
  School of History & Classics

  The David Hume Tower, George Square
  Edinburgh EH8 9JX, Scotland
  tel: +44 (0)131 650 3580/2, fax: +44 (0)131 651 1783
  http://www.shc.ed.ac.uk

 17. University of Exeter
  Centre for European Studies
  The Queen's Drive, Exeter Devon EX4 4QJ
  tel: +44 1392 661000
  http://www.centres.ex.ac.uk/ces/

 18. University of Exeter
  Department of Classics & Ancient History
  School of Humanities & Social Sciences
  The Queen's Drive, Exeter Devon EX4 4QJ
  tel: +44 1392 661000
  http://www.huss.ex.ac.uk/classics/

 19. University of Exeter
  Centre for Hellenistic and Greco-Roman Culture
  School of Humanities & Social Sciences
  The Queen's Drive, Exeter Devon EX4 4QJ
  tel: +44 1392 661000
  http://www.huss.ex.ac.uk/classics/research/hellenistic_centre.htm

 20. University of Glasgow
  Dptm of Central & East European Studies

  Hetherington Building, Glasgow G12 8RS
  tel: 0141-330-5585
  fax: 0141-330-5594
  e-mail: K.McWalter@socsci.gla.ac.uk
  http://www.gla.ac.uk/departments/dcees/index.htm

 21. University of Leeds
  Department of Classics

  Leeds LS2 9TJ
  tel: +44 (0)113 343 3537, fax: +44 (0)113 343 3554
  e-mail: classics@leeds.ac.uk (general)
  e-mail: classics.pg@leeds.ac.uk (postgraduate)
  http://www.leeds.ac.uk/classics/

 22. University of London
  Hellenic Institute
  Royal Holloway, Egham, Surrey TW20 0EX
  tel: +44 (0)1784 443086/443791/443311, fax: +44 (0)1784 433032
  e-mail: j.chrysostomides@rhul.ac.uk
  http://www.rhul.ac.uk/Hellenic-Institute/

 23. University of London
  Institute of Classical Studies
  School of Advanced Study
  Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU
  tel: +44 (0)20 7862 8700, e-mail: admin.icls@sas.ac.uk
  http://icls.sas.ac.uk/

 24. University of London
  Society for the
  Promotion of Hellenic Studies (SPHS)
  Institute of Classical Studies
  School of Advanced Study
  Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU
  tel: +44 (0)20-7862-8730
  fax: +44 (0)20-7862-8731
  e-mail: office@hellenicsociety.org.uk
  http://www.hellenicsociety.org.uk/

 25. University of St.Andrews
  School of Classics
  Swallowgate, St Andrews, Fife, KY16 9AL
  tel: 01334 462600, fax: 01334 462602
  e-mail: classics@st-and.ac.uk
  http://www.st-andrews.ac.uk/classics/

 26. University of Wales/Swansea
  Classics, Ancient History & Egyptology
  School of Humanities
  Singleton Park, Swansea SA2 8PP, Wales
  tel. +44 (0) 1792 205678, fax. +44 (0) 1792 295157
  http://www.swan.ac.uk/classics/

Βέλγιο / Belgium
 1. Katholieke Universiteit Leuven
  CLT Language Centre (Greek)

  Dekenstraat 4, B-3000 Leuven
  tel: 016- 32.56.61, e-mail: bart.vanthielen@clt.kuleuven.be
  http://www.clt.be/home/indexen.htm

 2. Universite de Liege
  Langues et Literratures Anciennes, orientation: Classiques

  Faculte de Philosophie et Lettres
  http://www.ulg.ac.be/facphl/

 3. Universite Libre de Bruxelles
  Langues et Literratures Classiques

  Faculte de Philisophie et Lettres
  tel. : 02.650.24.36
  http://www.ulb.ac.be/prog/philo/index.html

 4. Universiteit Gent
  Latin & Greek

  e-mail: Yanick.Maes@UGent.be
  http://www.latijnengrieks.ugent.be/


Γαλλία / France
 1. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
  Chaire d'Etudes Grecques

  1) Professeur George Dertilis, e-mail: George.Dertilis@ehess.fr
  2) Professeur Yannis Tsiomis, e-mail: ytsiomis@ehess.fr
  3) Professeur Costas Costis, e-mail: konkost@otenet.gr
  http://www.ehess.fr
  &
  http://crh.ehess.fr/

 2. Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
  Section de grec moderne

  2 rue de Lille 75343, Paris Cedex 07
  tel: 00 331 49 26 4200, fax: 00 331 49 26 42 99
  http://inalco-front1.heb.fr.colt.net/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=47

 3. Universite de Bourgogne (Dijon)
  Section de Grec Moderne

  Faculte de Lettres et Philosophie
  http://www.u-bourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?site_id=160&bg=1&rid=1207

 4. Universite de Nancy II
  Institut d'Etudes Neo-helleniques

  3, place Godefroy de Bouillon - 54015 NANCY CEDEX
  Chairperson: Prof. A. Chatzisavas
  http://www.univ-nancy2.fr/pers/neohellenique/

 5. Universite de Nice-Sophia Antipolis
  Departement de Lettres Classiques (grec)

  UFR Lettres, Arts et Sciences humaines
  98, Bd E. Herriot, BP 3209 - 06204 NICE CEDEX 3
  e-mail: assael@unice.fr
  http://lcnice.free.fr/pages/bluerings_indexpag.html

 6. Universite de Poitiers
  DU d'Etudes Grecques

  Faculte des Lettres at des Langues
  95 Avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers
  tel: 05 49.45.32.71
  fax: 05 49.45.32.90
  http://wwwlettres.univ-poitiers.fr/formations/Dugrecques.html

 7. Universite de Poitiers
  Lettres Classiques

  Faculte des Lettres at des Langues
  95 Avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers
  tel. : 05 49 45 36 23 / 05 49 45 40 98 / 05 49 45 40 99
  e-mail: marc.milhau@univ-poitiers.fr
  http://www.univ-poitiers.fr/rubrique/catalogue-formation/fiche_formation.asp?codesise=20043743

 8. Universite de Provence
  Connaissance Hellenique

  Faculte de Lettres
  13621 Aix-en-Provence Cedex 1
  http://www.up.univ-mrs.fr/~whellen/

 9. Universite de Saint-Etienne
  Centre Jean Palerne (Synthaxe et semantique du grec ancien)

  Maison Rhone-Alpes des Sciences Humaines (MRASH)
  35 rue du 11 novembre, 42023 SAINT ETIENNE cedex 2
  tel: 04 77 42 16 76, e-mail: claude.montseve@univ-st-etienne.fr
  http://portail.univ-st-etienne.fr/LAP-PLE/0/fiche_02__laboratoire/

 10. Universite Jean Moulin - Lyon III
  Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Occident Romain

  18 rue Chevreul - 69007 Lyon
  tel : 04 78 78 70 94, fax : 04 78 78 71 74
  e-mail: ceror@univ-lyon3.fr
  http://ceror.univ-lyon3.fr/


 11. Universite Jean Moulin - Lyon III
  Lettres Classiques

  Faculte des Lettres et Civilisations
  http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/72297265/0/fiche___pagelibre/&RH=&RF=LET-ACCUEIL

 12. Universite Paris I Pantheon
  Unite de Formation et de Recherche Histoire (la Grece archaique et classique, le monde hellenistique etc)

  17 Rue de la Sorbonne, Paris 75231
  tel: 01 40 46 27 88, fax: 01 40 46 31 80
  http://www.univ-paris1.fr/formation/arts_sciences_humaines/ufr09/article111.html

 13. Universite Paris IV Sorbonne
  Unite de Formation et de Recherche (UFR) de Grec

  Secretariat L1, L2, filiere Lettres classiques
  Centre Malesherbes, 108 boulevard Malesherbes - 75017 Paris
  Bureau 33
  tel. : 01 43 18 41 70, fax : 01 43 18 41 70
  e-mail: Daniel.Dallet-Berland@paris-sorbonne.fr
  http://www.paris-sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=93

 14. Universite Paul Valery
  C.E.R.C.A.M (Centre d'Etude et de Recherche sur les Civilisations Antiques de la Mediterranee)

  Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5
  tel: +33 467-14-24-35, fax: +33 467-14-24-36
  e-mail: cercammontp3@yahoo.fr
  e-mail: cercam@bred.univ-montp3.fr
  http://alor.univ-montp3.fr/cercam/Ελβετία / Switzerland
 1. Universitat Zurich
  Klassisch Philologisches Seminar

  Ramistrasse 68 CH-8001 Zurich
  tel: 41-44-634 20 41, fax: 41-44-634 4955, e-mail: infos@klphs.uzh.ch
  http://www.unizh.ch/klphs

 2. Universite de Geneve
  Langue et Literature Grecques Modernes

  Faculte des Lettres
  Unite de Grec moderne
  2, rue de Candolle, 1211 Geneve 4
  e-mail: Michel.Lassithiotakis@lettres.unige.ch
  & Anastasia.Lazaridis@lettres.unige.ch
  http://www.unige.ch/lettres/meslo/grecmoderne/welcome.html
  &
  http://www.unige.ch/lettres/or/plandetu/plgrecmo.html


 3. University of Bern
  Institut fur Klassische Philologie

  Faculty of Humanities
  Langgassstrasse 49, CH-3000 Bern 9
  tel.: +41 (0)31 631 80 12, fax: +41 (0)31 631 44 86
  e-mail: info@kps.unibe.ch
  http://www.kps.unibe.ch/


Ιρλανδία / Ireland
 1. NUI Maynooth (Dptm of Classics)
  NUI Maynooth, Maynooth, Co. Kildare, Ireland
  tel: +353-1-708 3316, fax: +353-1-708 6485
  e-mail: classics@nuim.ie

  http://ancientclassics.nuim.ie/

 2. Irish Institute of Hellenic Studies at Athens (IIHSA)
  Odos Notara 51a, Athens 106 83, Greece (Ireland)
  tel & fax: + 30210 8848074, e-mail: iihsa@hol.gr
  http://ww
  w.ucc.ie/iihsa/

 3. National University of Ireland / University College Dublin
  School of Classics

  Newman Building (Room K211), Belfield, Dublin 4, Ireland
  tel: +353 1 716 8166, fax: +353 1 716 1176
  e-mail: mai.mcloughlin@ucd.ie
  http://www.ucd.ie/classics/index.html


 4. The Queen's University of Belfast
  Institute of Byzantine Studies

  School of History & Anthropology
  15 University Square BT7 1NN
  http://www.qub.ac.uk/schools/ByzantineStudies/

 


Ισπανία / Spain
 1. Escuela Oficial de Idiomas
  Griego Moderno

  Dptm de Griego EOI de Malaga
  Paseo de Martiricos 26, 29009 Malaga
  tel: 952272278, fax. 952272007, e-mail: griego@eoimalaga.com
  http://www.eoimalaga.com/griego/index.html

 2. Universidad Complutence
  Departamento de Filologia Griega y Linguistica Indoeuropea

  Facultad de Filologia
  E-28040 Madrid
  tel/fax: +34-91 3945289
  http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Departamentos&a=centros&d=entidad-395.php

 3. Universidad de Barcelona
  Departament de Filologia Grega

  Facultat de Filologia
  Edifici Historic, 1a planta Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
  tel: 934 035 707, fax: 934 035 596, e-mail: fil-grega@ub.edu
  http://www.ub.edu/filologiagrega/
  &
  http://www.ub.edu/organitzacio/departaments/depfilologiagrega.htm

 4. Universidad de Granada
  Departamento de Filologia Griega

  Facultad de Filosofia y Letras (A)
  Campus Univ. de Cartuja, S/N, 18071 Granada
  tel/fax: +34 958 243694
  http://www.ugr.es/~odiseo/

 5. Universidad de Malaga
  Area de Filologia Griega (Departamento de Filologia Griega, Estudios Arabes, Linguistica General y Documentation)

  Facultad de Filosofia Y Letras
  Campus de Teatinos s/n, 29071 Malaga
  tel: 952131839, fax: 952131838, e-mail: marjonilla@uma.es
  http://webdeptos.uma.es/dep_griego/

 6. Universidad de Sevilla
  Departamento de Filologia Griega Y Latina
  C/ Palos de la frontera, S/N CP: 41004
  tel: 95.455.15.15, fax: 95.455.69.85, e-mail: dfclasica@us.es
  http://www.us.es/centrosdptos/departamentos/departamento_I037


Ιταλία / Italy
 1. Instituto Ellenico di Studi Bizantini e Post Bizantini di Venezia
  Castello 3412 30122 Venezia
  tel: 0415226581, fax: 0415238248, e-mail: info@istitutoellenico.org
  http://www.istitutoellenico.org/

 2. Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"
  Laboratorio de Greco

  Facolta de Lettere e Filosofia
  ViaMelisurgo 44 - 80133 Napoli
  tel: 081-6909344/347, fax: 081-5513706, e-mail: lettfi@iuo.it
  http://www.iuo.it/DIDATTICA/facolta/lettere/index.htm

 3. Universita degli Studi di Bari
  Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze e Mediterranee

  Via Garruba 6, 70122 Bari
  tel: 080 5717437, fax: +39 80 5717534, e-mail: romanmed@lingue.uniba.it
  http://www.lingue.uniba.it/romanmed/

 4. Universita degli Studi di Lecce
  Programma di iniziativa comunitaria, INTERREG II ITALIA-GRECIA

  tel: 0832/336046 - 0832/336571, fax: 0832/336043
  e-mail: staff.interreg@silos.unile.it
  http://www.interreg.unile.it/


 5. Universita degli Studi di Verona
  Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze comunicazione

  Facolta di Lettere e Filosofia
  37129 Verona
  http://www.dllsc.univr.it/dol/main?lang=en

 6. Universita di Catania
  Dipartimento di Filologia Moderna

  Lingue e Letterature Straniere
  Piazza Dante 32, Catania 95124
  tel: 095 7102203, fax: 095 7102200, e-mail: filmod@unict.it
  http://www.unict.it/flls/


 7. Universita di Roma
  Dipartimento de Filologia Greca e Latina

  Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
  http://w3.uniroma1.it/dfgl/

 8. Universita di Padova
  Filologia e Letteratura Greca

  Facolta di Lettere e Filosofia
  http://www.lettere.unipd.it/infolettere/pub/docente_public.php?doc=120Ολλανδία / Netherlands
 1. Universiteit Amsterdam
  1) Chair group Ancient Greek Literature and Linguistics
  2) Chair group Modern Greek Linguistics and Literature
  and Byzantine Studies

  Department of Language and Literature
  Bungehuis, Spuistraat 210-212, 1012 VT Amsterdam
  tel: +31 20 5253899 / 5254696, e-mail: info-tlk-fgw@uva.nl
  http://www.hum.uva.nl/about/object.cfm/objectid=5D7D8F12-A6A4-475E-84E5CE0312829E3F


 2. University of Groningen
  Classical Studies

  http://www.rug.nl/let/onderwijs/talenenculturen/griekseLatijnseTaalCultuur/index?lang=en
WebMaster: Despoina Valatsou
dvalatsou@yahoo.com